Welkom op de Lichtervelde website

  
Vergunningen
terug naar vorige deze pagina afdrukken deze pagina downloaden als pdf deze pagina toevoegen aan favorieten

Milieuvergunningen

Als je een bedrijf wil uitbaten, moet je je in regel te stellen met de Vlaamse milieuwetgeving (Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten - Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, beter gekend als Vlarem).

Deze milieuwetgeving zegt eigenlijk dat de uitbater van een inrichting die hinder kan veroorzaken, moet aantonen dat alles in het werk wordt gezet om de hinder te voorkomen of te beperken. Daartoe moet de zaakvoerder, afhankelijk van de klasse volgens de indelingslijst van Vlarem I (bijlage 1), ofwel een melding ofwel een milieuvergunning aanvragen. Vroeger werden deze vergunningen ook uitbatings- of exploitatievergunningen genoemd.

De rubrieken uit Vlarem I (bijlage 1) worden ingedeeld in 3 klassen, afhankelijk van de hinder die een bepaalde activiteit veroorzaakt voor omgeving, mens en milieu. Klasse 3 is het minst schadelijk en is de minst ingewikkelde procedure, Klasse1 is dan weer de meest hinderlijke inrichting. Deze laatste bedrijven worden vergund door de Bestendige Deputatie van de Provincie, de andere door uw gemeente.

Meer info over wetgeving en de indelingslijst van Vlarem I (zie bijlage 1 bij Vlarem I) vindt u op de volgende website - zie link

De aanvraag- of meldingsformulieren, toelichting en kosten vind je onderaan deze pagina.


Koppeling milieuvergunning - bouwvergunning

Om tegen te gaan dat gebouwen zonder geldige bouwvergunning toch een milieuvergunning zouden krijgen (en vice versa), werden bouw- en milieuvergunning aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat de milieuvergunning die je krijgt, niet geldig is zolang er geen bouwvergunning is (als dit nodig is natuurlijk).

Omgekeerd is het niet omdat je bijvoorbeeld een bouwvergunning voor het bouwen van een loods voor een bepaalde activiteit op zak hebt, dat je zomaar mag beginnen buwen met een andere doelstelling.  

In de toekomst zal men het hebben over een omgevingsvergunning waarbij men in één procedure beide vergunningen zal aanvragen en behandelen, en één vergunning zal bekomen.


Openbaar onderzoek

Een milieuvergunningsaanvraag verloopt volgens een wettelijk vastgelegde procedure.

Zo krijgt iedereen die hinder zou kunnen ondervinden van het bedrijf de kans om de aanvraag te komen bekijken op de milieudienst van het gemeentehuis.

Je kan er schriftelijk of mondeling je opmerkingen of bezwaren uiten. De periode is wel beperkt in tijd en duurt 30 dagen.

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken vind je hier.

Hernieuwen / veranderen

Het is belangrijk dat je een hernieuwing van een vergunning tussen de twaalf en de achttien maanden voor het verstrijkenvan de lopende milieuvergunning aanvraagt, anders loop je het risico dat de vergunning vervalt en je dus niet meer mag uitbaten.

Een milieuvergunning is geen statisch gegeven. Veranderingen (wijziging/uitbreiding/toevoeging) moeten regelmatig worden aangevraagd (via melding of milieuvergunningsaanvraag) en leiden bij goedkeuring tot een aangepaste en up-to-date toestand van uw vergunning.


Meer info over milieuvergunningen vind je ook op:

Formulieren voor de aanvraag of melding van milieuvergunningen (versie 24/09/2014):
(meer info - zie LNE-formulieren)

Formulier mededeling kleine verandering

Formulier melding klasse 3

Formulier melding overname

Formulier vergunning klasse 1 of 2  
      Toelichting bij het aanvraagformulier klasse 1 of 2

Dossierkosten bij een milieuvergunning klasse 1 of 2:

 dossiertaks (daarnaast zijn er ook nog administratieve kosten voor de gemeente)


De Milieuvergunningenwegwijzer: bepaal zelf welke milieuvergunning je nodig hebt.

De afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft sinds 2013 opnieuw een toepassing online staan waarmee burgers en startende ondernemers kunnen nagaan of een geplande activiteit al dan niet milieuvergunningsplichtig of meldingsplichtig is. Hierbij wordt vooral gemikt op vrij eenvoudige activiteiten (zelfstandigen en KMO’s) en minder op complexe industriële inrichtingen (vb. olieraffinaderij).

Op dit ogenblik kan je bij de Milieuvergunningenwegwijzer terecht voor ongeveer 50 activiteiten. De komende jaren zal het aantal activiteiten stelselmatig worden uitgebreid aan een tempo van zowat 15 nieuwe activiteiten per jaar.

Link naar de Milieuvergunningenwijzer: https://www.milieuinfo.be/wegwijzer 

De wijzer wordt doorlopend verbeterd en verder uitgebreid.


Zoeken
Kalender


In de kijker
4847 naar boven © 2006-2017