Besluit Burgemeester - aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis - 29 oktober 2020

Gepubliceerd op donderdag 29 oktober 2020 12 u.
Gezien de huidige fase van de epidemie werd voor de regio Midwest beslist om de mondmaskerplicht uit te breiden.

Op heden heerst een epidemie waarbij de federale overheid zich genoodzaakt zag de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het covid 19-virus tegen te gaan. Strikte naleving van de bepalingen van het besluit van het MB is noodzakelijk, zoniet komt
de volksgezondheid ernstig in het gevaar.

In het Midwestoverleg werd beslist om voor de ganse regio samen bijkomende maatregelen vast te leggen.

Mondmaskerdracht

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op die plaatsen in artikel 21 bis van het Ministerieel Besluit zijn voorzien en daarnaast ook :

  • Alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen en dit gedurende de ganse dag;
  • In de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs). Met omgeving wordt bedoeld een perimeter van 200 meter rond elke in en uitgang van voormelde onderwijsinstelling. Deze plicht geldt gedurende de gebruikelijke in-en uitloopmomenten van de onderwijsinstellingen. Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones :
    • Voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
    • Voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps.
    • Voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken
    • Voor beoefenaars van een sportactiviteit.

Algemene regels blijven ook verder van kracht

De social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met begeleiders leven.

Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen.

Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, …) mogen worden gedaan.