Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Info over het indienen van een bezwaar of klacht tegen een genomen besluit kan worden teruggevonden via de Klachtenwegwijzer

Contactgegevens