Europese verkiezingen 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden in België de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer en de Parlementen van Gewest en Gemeenschap plaats.

Voorwaarden

Iedere burger van een lidstaat van de Europese Unie heeft actief kiesrecht in België bij de verkiezing van het Europees Parlement als hij voldoet aan deze voorwaarden:

  • zijn hoofdverblijfplaats hebben in België op 1 maart 2019;
  • de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie;
  • voldoen aan de voorwaarden van de Belgische kieswetgeving om kiezer te zijn;
  • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 26 mei 2019;
  • zijn kiesrecht in zijn eigen vaderland niet verloren hebben.

Procedure

De burger kan een vrijwillig en persoonlijk verzoek om inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen via het formulier C1. Dit kan door persoonlijke aanmelding bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats of door dit formulier schriftelijk via post of e-mail in te dienen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 28 februari 2019.
Het formulier C1 kan verkregen worden bij het gemeentebestuur of kan gedownload worden via www.verkiezingen.fgov.be.

 

Uitzonderingen

De burgers van de Europese Unie die reeds kiezer waren bij de verkiezing van het Europees Parlement op 25 mei 2014 komen automatisch terug op de kiezerslijst van 1 maart 2019, alsook de burgers van de Europese Unie die na 25 mei 2014 een desbetreffende aanvraag hebben ingediend en in zoverre zij de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijven vervullen. Deze burgers van de Europese Unie moeten dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Wat meebrengen

Om als kiezer te worden erkend, moet de aanvrager in de eerste plaats de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie.

Om de aanvraag in te dienen met het formulier C1 worden afgegeven. 

Meer info

Meer info is te verkrijgen op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis of via de websites

www.europeanelections.belgium.be en www.verkiezingen.fgov.be.