Gemeentelijke Administratieve Sancties

In de schoot van de Lokale Politie Regio Tielt werd tussen de verschillende gemeenten/leden van de politiezone een intens overleg opgestart om tot een uniform algemeen politiereglement te komen waarin ook de mogelijkheid van het opleggen van GAS-sancties (gemeentelijke administratieve sancties) werd geïncorporeerd.

Uniformiseren politiereglement

Door het uniformiseren van het algemeen politiereglement over de verschillende deelnemende gemeenten wordt enerzijds de rechtszekerheid voor de burger verhoogd en wordt anderzijds ook in een effectiever en effici├źnter handhavingsbeleid voorzien. De overlastbepalingen zijn immers voor alle gemeenten gelijk waardoor interpretatie- en/of bevoegdheidsvragen tot een minimum worden beperkt.

Uiteraard blijft iedere gemeente wel zijn eigenheid behouden.

Handhaving

Door het invoeren van de GAS worden de overlastbepalingen onttrokken aan de vervolging door het parket en volledig binnen de administratie afgehandeld. Dit zorgt ervoor dat de handhavingsgraad zal stijgen en het gevoel van straffeloosheid (dat op heden wel degelijk bestaat) zal worden aangepakt. Voor een aantal inbreuken blijft het parket de mogelijkheid behouden om over te gaan tot vervolging maar wordt aan de sanctionerend ambtenaar eveneens de mogelijkheid voorzien om een administratieve sanctie op te leggen mits het parket besluit om niet te vervolgen.

GAS ambtenaar

De gemeentelijke administratieve sancties worden opgelegd door de sanctionerend ambtenaar die zelfstandig en onafhankelijk een boete kan uitschrijven indien de vaststelling van een inbreuk hem wordt overgemaakt door een bevoegd persoon.

De boete kan maximaal 500 euro bedragen (175 euro bij minderjarigen vanaf 16 jaar) en moet binnen de zes maanden na vaststelling van de inbreuk worden overgemaakt. Dit garandeert een snelle opvolging en, niet onbelangrijk, een beperkt tijdsverloop tussen vaststelling en daadwerkelijke boete en geen procedureverloop van meerdere jaren.

De algemene politieverordening is van toepassing op jongeren vanaf 16 jaar.

Ook een aantal inbreuken op de parkeerwetgeving wordt voortaan bestraft met GAS-sancties.

Met de Procureur des Konings werd een protocol afgesloten betreffende de gemengde inbreuken.

Naar top