Handelaars en Ondernemers: Steunmaatregelen

Afhalen of Leveren

Levert jouw onderneming ook aan huis of kunnen de klanten bij jullie komen afhalen?

Klik hier om jouw onderneming aan te melden

Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus). Laatst gewijzigd op 6 april 2021

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van deze tijdelijke maatregelen.

Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen in februari, maart en/of april

Vlaams Beschermingsmechanisme 5 voor de subsidiemaand februari 2021:

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting, in de maand februari 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van februari 2020.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengd tot en met 30 april.

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 voor de subsidiemaand maart 2021:

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van maart 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 7 voor de subsidiemaand april 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.
 • Steun? 15% van de omzet van april 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

Winwinlening en vriendenaandeel

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening versoepeld.
Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank:

Overheidsleningen (werkkapitaal, handelshuur) uitgebreid

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. 

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen. Deze lening kan aangevraagd worden tot 15 april 2021. 

Binnenkort kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Meer informatie kan je alvast raadplegen op de website 

Heropstartlening (nog niet operationeel)

Overheidswaarborg uitgebreid

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant in deze
crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 april 2021, die meer flexibiliteit biedt.

Coronapremies VLAIO

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren. Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies (corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de subsidie in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme).

Deze premie voor de zeer zwaar getroffen sectoren werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de goedkeuring door de Europese Commissie. Meer informatie kan je ondertussen raadplegen op de website van VLAIO Globalisatiemechanisme.

 • Globalisatiemechanisme (De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden)

Ook voor de maand februari 2021 wordt er steun voorzien. Informatie over deze volgt later.

 • Steun voor de maand februari 2021 (kan nog niet aangevraagd worden)

Organisatoren kunnen een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Er wordt op 1 maart een derde oproep gelanceerd. Deze derde oproep richt zich naar evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021, 12.00 uur) en naar evenementen vanaf de periode van juli 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021, 12.00 uur). 

Advies en opleidingssteun uitgebreid

Veiligheid op het werk is ook belangrijk in tijden van corona.

Werkbaarheidscheques kunnen ook ingezet worden voor telewerken.

Veel zelfstandigen hebben door de coronacrisis te kampen met financiële problemen waardoor velen van hen op zoek gaan naar een andere zelfstandige activiteit of een andere job. Het volgen van verschillende opleidingen kan hen helpen om die stap te zetten en om gemotiveerd en geïnformeerd te blijven. Daarom worden de opleidingen bij VDAB en haar partners gratis ter beschikking gesteld. Er zijn ook andere tussenkomsten (zoals kinderopvang) voorzien.

Vlaamse belastingmaatregelen versoepeld

Tijdens de huidige tweede coronagolf verleent de Vlaamse Belastingdienst de volgende ondersteuningsmaatregelen: Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting tot 30 april 2021. Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen; Betalingsuitstel tot 30 april 2021 voor onroerende voorheffing 2020; Belasting op automatische ontspanningstoestellen: horecazaken, speelhallen, kermissen zijn momenteel gesloten of opgeschort.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd tijdens de crisis beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

De premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Van 1 januari tot 31 maart 2021 geldt er echter een verlenging voor de tweede termijn: wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt 3 maanden extra om op te starten na het doorlopen van het prestarterstraject. (dus 9 maanden).

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Een specifieke einddatum is hier momenteel nog niet voorzien.

Zelfstandigen met een arbeidshandicap. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden om bewijzen af leveren. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen
tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze maatregel is ook in 2021 geldig.

Welvaartsfonds

De Vlaamse overheid gaat een Welvaartsfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van € 500 miljoen op te zetten.

Sectorale Steun

Ook voor bepaalde sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er steunmaatregelen uitgewerkt:

Strategische Transformatiesteun COVID-19

Vlaamse kmo's en grote ondernemingen (heel Vlaanderen) die sinds 1 juni 2020 in het kader van COVID-19 extra investeren in de productie van COVID-19 relevante producten en diensten, kunnen een verhoogde investeringssteun bekomen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het maximale steunpercentage wordt bepaald op maximum 50% van de in aanmerking komende investeringen. De minimum investeringsdrempel varieert in functie van de grootte van de onderneming en bedraagt minstens € 250.000. Het investeringsproject moet binnen 6 maanden na de datum voltooid zijn waarop de steun is
toegekend. Aanvragen moeten ingediend worden voor 1 mei 2021.

Federale steun voor ondernemers

Ondersteuning cruciale sectoren

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 beslist om een aantal maatregelen uit te werken om de cruciale sectoren te versterken die door de crisis extra zwaar onder druk zijn komen te staan: in het bijzonder de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw.

Ondersteuning Exportbedrijven

Het herverzekeringsprogramma liep tot eind 2020 maar wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2021. De Europese Commissie moet de verlenging van het herverzekeringsprogramma nog formeel goedkeuren.

Ondersteuning handel en horecasector

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden.

De consumptiecheques, uitgegeven vorig jaar, moeten verbruikt worden voor 31 december 2021. De voorwaarden om consumptiecheques toe te kennen zijn grotendeels analoog aan deze voor de ecocheques.

Verzekeringssector verlengt bestaande maatregelen

Assuralia, de verzekeringssector is solidair met heel het land. Beschermen en helpen van klanten in nood blijft prioritair dankzij verlenging van bestaande maatregelen en ondersteuning van de economie.

Andere initiatieven

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of niet uitgevoerd worden als gevolg van het coronavirus, zal de federale overheid geen enkele boete of sanctie opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

Ben je als zelfstandige getroffen door de crisis dan zal je in 2021 recht hebben op 8 gratis sessies met een psycholoog. Momenteel wordt er een RIZIV-overeenkomst opgesteld waarin de praktische details van deze tussenkomst worden vastgelegd.

De Federale Regering heeft beslist op 5 februari 2021 om een loonsubsidie toe te kennen aan de zwaar getroffen werkgevers met als hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator, die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenbescherming betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en in dit kader ook de verplichte verzekering tegen insolventie hebben afgesloten.