Integratie

De asielzoeker

Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet vaak wel hals over kop. Een vluchteling is elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen omdat hij/zij vreest voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of iemand die gevlucht is voor een oorlog of burgeroorlog.

De kandidaat-vluchteling of asielzoeker is degene die een asielaanvraag heeft ingediend en een voorlopig verblijf op het grondgebied heeft zolang er geen definitieve beslissing werd genomen over zijn aanvraag. In België spreekt men over een erkende vluchteling als degene die het vluchtelingenstatuut heeft verkregen en die op grond daarvan een permanent verblijfsrecht in België heeft.

De uitgeprocedeerde asielzoeker is hij of zij aan wie een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend. De persoon met een illegaal verblijf is degene die in België verblijft zonder te beschikken over geldige verblijfsdocumenten.

Het Lokaal Opvanginitiatief

Elke vluchteling die asiel aanvraagt in België komt eerst terecht is een collectieve opvangstructuur. Na vier maanden moeten ze die verlaten en worden ze aan een LOI toegewezen. Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is een opvangcentrum, lokaal georganiseerd door het OCMW. Hier kunnen ze verblijven tot het einde van hun asielprocedure.

Het OCMW van Lichtervelde beschikt over twee woningen waar respectievelijk vier alleenstaande mannen en een gezin van vier personen verblijven. De asielzoekers hebben recht op materiële hulpverlening

Dit houdt de volgende zaken in:

  • huisvesting
  • tussenkomst in medische kosten
  • wekelijks leefgeld

Daarnaast bestaat de begeleiding ook uit informatieverstrekking en administratieve opvolging van de asielprocedure. De bewoners worden ingeschreven voor de Nederlandse les om zo de integratie te bevorderen en ook voor de minderjarige kinderen wordt er een school gezocht.

Financiële steun en dringend medische hulp

Financiële steun?

Enkel de kandidaat-vluchtelingen en de vreemdelingen met een verblijfsvergunning die niet in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven (statuten B en I) hebben recht op financiële steun.

Tussenkomst dringende medische steun?

Personen die geen procedure meer lopende hebben, die illegaal in het land verblijven, hebben recht op een tussenkomst dringende medische steun. Indien mogelijk wordt dit vooraf gemeld aan de sociale dienst.