Mantelzorg

Inhoud

Mantelzorg is de vrijwillige en extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn/haar directe omgeving. Deze zorg vloeit voort uit een sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Procedure

De aanvraag moet ingediend worden aan de balie van De Ploeg op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Tevens dient er een bewijs van uitbetaling zorgverzekering bijgevoegd te worden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW neemt binnen de maand na indiening van de aanvraag schriftelijk een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de mantelzorgpremie. 

Kostprijs

De mantelzorgpremie bedraagt maximum € 125/jaar en wordt zesmaandelijks uitbetaald op de rekening van de mantelzorger zoals aangegeven op het aanvraagformulier. 

De toekenning gaat in de op de 1e dag van de maand volgend op datum aanvraag, indien aan alle voorwaarden is voldaan. De toelage wordt toegekend voor de duur van de toekenning van het recht op zorgverzekering. 

Regelgeving

Einde recht

Het recht op een mantelzorgpremie eindigt:

 • Van rechtswege in dezelfde maand als het einde van het recht op de zorgverzekering.
 • Vanaf de maand volgend op een feitelijke wijziging. Dit betekent dat de uitbetaling van de mantelzorgpremie blijft gelden in de maand van bv het overlijden of de opname in een woonzorgcentrum.

De mantelzorger en/of de zorgbehoevende zijn er toe gehouden om, binnen de maand, zelf melding te maken van elke wijziging waardoor er niet langer recht is op de mantelzorgpremie.

Alle ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen volledig worden teruggevorderd, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de datum van uitbetalingen.

Voor wie

Zorgbehoevende

Als zorgbehoevende dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a.:

 • door ziekte, ongeval niet meer in staat zijn om zichzelf te verzorgen en hierdoor blijvende hulp nodig heeft van een derde;
 • dagelijks en/of op regelmatige wijze ondersteuning krijgt van een mantelzorger;
 • minstens 3 maand gedomicilieerd zijn in Lichtervelde;
 • recht hebben op de Vlaamse Zorgverzekering;
 • niet permanent opgenomen zijn in een Woonzorgcentrum;
 • akkoord gaan met het opmaken van een zorgplan indien dit nodig blijkt;
 • er wordt maar één mantelzorgpremie per domicilie-adres toegekend.

Per zorgbehoevende wordt er maar één mantelzorgpremie toegekend en uitbetaald.

Mantelzorger

Als mantelzorger dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a.:

 • verklaring op eer dat je instaat voor de ondersteuning in de thuiszorg van de zorgbehoevende. Je levert effectief een bijdrage om de zorgbehoevende bij te staan en/of professionele thuiszorgdiensten aan te vullen en dit op dagelijkse of regelmatige basis;
 • je moet meerderjarig zijn;
 • je dient in een straal van 15 km van de zorgbehoevende te wonen;
 • je bent geen professionele hulpverlener die reeds hulp biedt aan de zorgverlener.

Indien er meerdere mantelzorgers instaan voor de ondersteuning bij één zorgbehoevende, dien je onder elkaar af te spreken welke mantelzorger de toelage ontvangt

Een mantelzorger kan maar één mantelzorgpremie ontvangen.

Groepsgesprek Mantelzorgers?

Wil jij in een kleine, vertrouwde groep jouw ervaringen delen en ook eens luisteren naar die van anderen? Heb je zin in een gezellige babbel onder lotgenoten, mensen die elkaar begrijpen omdat ze in een gelijkaardige situatie zitten? Wil je voor jezelf nagaan wat je zelf nodig hebt om te kunnen blijven zorgen voor die ene persoon? Kom dan zeker eens langs op onze groepsgesprekken voor mantelzorgers die maandelijks doorgaan in De Ploeg. Meer informatie, zie De Trekker.

Downloads

Naar top