Meldpunt Klokkenluider

Alle Vlaamse lokale besturen moesten tegen 11 december 2022 een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur van Lichtervelde samenwerken. Dit was het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn.
 
De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt.
 
Je kunt de algemeen directeur (Ivan Vandenbussche) bereiken via ivan.vandenbussche@lichtervelde.be of 0475/20 06 27.

Een melding per brief wordt gericht aan volgend postadres. Vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Ivan Vandenbussche, Algemeen Directeur, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde.

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt. Kan je om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht, dan kan je terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen.

 
Je kunt Audit Vlaanderen bereiken via:Hieronder vind je meer uitleg.

Europese Klokkenluidersrichtlijn en Vlaams Bestuursdecreet

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De lidstaten moe(s)ten die Richtlijn wel omzetten in eigen regels. Vlaanderen deed dat intussen met een Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be) dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november goedgekeurd in het Vlaamse parlement en verscheen al op 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 11 december 2022.

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Lichtervelde samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten …

Inbreuk

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ in het verlengde van de ruime definitie van ‘onregelmatigheid’ in onze huidige rechtspositieregeling. Alle inbreuken op wetgeving die in Lichtervelde van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Formele invulling

De invulling van het meldkanaal ligt formeel vast:

  • Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail en brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen. De melder heeft hierbij recht op een verslag.
  • Binnen de 7 kalenderdagen dient de melder een ontvangstmelding te krijgen, binnen de 3 maanden de feedback.
  • Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

Meer informatie

Zie het Vlaams Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be)

Naar top