Missie & visie

Missie

Het IBO De Duiventil is een gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang. Alle kinderen van het kleuter en lager onderwijs zijn welkom en dit voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.

De buitenschoolse kinderopvang voorziet in een pedagogisch verantwoorde vrije tijdsbesteding, in een huiselijke sfeer onder begeleiding van gemotiveerd, deskundig personeel.

Visie van de opvang

 • Het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat

  Buitenschoolse kinderopvang is niet zomaar opvang aanbieden. Er wordt veel belang gehecht aan het spel en plezier dat kinderen beleven in het IBO. Het kind kan zelf beslissen met wie het speelt en met wat het speelt.

  In het IBO wordt vrije tijd gekenmerkt door speels. Vrije tijd is voor ons speel-tijd. Er worden wel activiteiten aangeboden, kinderen kunnen zelf kiezen of ze al dan niet deelnemen aan de activiteiten.

  In het IBO wordt de mogelijkheid gegeven om huiswerk te maken. Ouders kunnen zelf kiezen of de kinderen hun huiswerk in het IBO al dan niet moeten maken.

  Alle kinderen zijn welkom bij ons. Het IBO wil optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we rekening houden met wat je kind aankan. Kinderen met speciale noden krijgen de juiste zorg en aandacht. Je kind moet zich in de groep en in de opvangruimte veilig kunnen voelen. 

  De kinderen krijgen de vrijheid om te spelen, spelletjes uit te vinden of aangeboden spelen te gebruiken. Er wordt gezorgd dat de kinderen zoveel mogelijk over de ruimte en het aanwezige spelmateriaal kunnen beschikken. 

  De begeleiding is aanwezig om te vermijden dat kinderen de aangeboden vrijheid niet alleen aankunnen, dat ze aangespoord worden om een keuze te maken naar de invulling van de gekregen ruimte. In deze zin is de continuïteit en de relatie met en van begeleiding zeer belangrijk. De begeleider is immers de persoon waarop het kind kan terugvallen, bij wie het terecht kan met vragen of suggesties. 

 • Betrokkenheid en participatie van de gezinnen

  Het meeste contact tussen ouders en de buitenschoolse kinderopvang gebeurt informeel. Bijna alle ouders maken een praatje met de begeleiders bij het afhalen of het brengen van de kinderen. Er wordt informatie uitgewisseld over het kind en het dagverloop.

  De communicatie gebeurt vooral op breng- en afhaalmomenten. Bij problemen, wensen, suggesties en opmerkingen kunnen de ouders contact met de coördinator opnemen. 

  Het IBO De Duiventil wil alle ouders zoveel mogelijk informeren over en betrekken bij de opvang. Ouders worden via het berichtenbord en mail geïnformeerd over het activiteitenaanbod in de vakanties, de sluitingsdagen, de leefregels en afspraken. 

  Elke ouder kan vooraf met zijn kind(eren) kennismaken met de opvang. Je kan dan een praatje slaan met de begeleid(st)ers, hen vragen stellen over de aanpak en je krijgt een rondleiding door de lokalen.