Missie en visie WZC

Missie

Vertrekkend vanuit een lokaal ouderenbeleid dat erop gericht is om het groeiend aantal ouderen de kans te geven om langer zelfstandig en waardig te functioneren en te participeren binnen onze samenleving, opteren wij voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke welzijnszorg zowel extramuraal als intramuraal.

In dit lokaal ouderenbeleid vormt de thuiszorgondersteunende dienstverlening een prioritaire opdracht. Het OCMW wenst deze dienstverlening verder uit te bouwen tot een centraal contactpunt voor de bewoners van Lichtervelde met centrale doorverwijsfunctie. Deze functie is geïntegreerd in het dienstencentrum ‘de Ploeg’.

Om tot een kwaliteitsvolle en toegankelijke welzijnszorg te komen achten wij het essentieel dat de keuze voor een voorziening zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de zorgvragende oudere.
 
Het woonzorgcentrum ’t Hof wordt beheerd door het OCMW van Lichtervelde.
Ons WZC is een pluralistische instelling die plaats biedt aan 75 ouderen, met voorrang aan de inwoners van de eigen gemeente. Binnen het WZC bieden wij ook drie kamers voor kortverblijf aan.

Als instelling willen wij met een multidisciplinair team van professioneel ingesteld en voldoende bijgeschoold personeel instaan voor het creëren van een open huis waar de oudere kan wonen en leven en de aangepaste zorgondersteuning kan krijgen, rekening houdend met zijn ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging.

Hierbij staat eveneens het behoud van waardigheid en maximale zelfredzaamheid centraal, zowel op gebied van wonen en leven. Waar nodig wordt zorg op maat verstrekt. Wij willen de oudere in zijn totaliteit benaderen met aandacht voor zijn fysisch, psychisch en emotioneel welzijn.

Via de gebruikersraden (bewoners- en familieraad) hebben zowel de oudere als hun familieleden of sociale context inspraak in de algemene werking en in de groepsmatige en individuele dienstverlening.
De ervaring en deskundigheid van onze leidinggevenden en medewerkers willen wij hierbij optimaal inzetten en steeds verder actualiseren en verdiepen.

Iedere medewerker binnen de instelling gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie omtrent de bewoner en zijn familie.

Binnen deze voorziening willen wij de nodige aandacht hebben voor de accommodatie, opleiding van het personeel, verzorging en begeleiding van de oudere.

Met de beschikbare middelen willen wij een gezond financieel beleid voeren met als doelstelling een verantwoorde zorg te blijven garanderen en een rechtvaardige verdeling te behouden tussen de financiële last van het individu en die van de gemeenschap. Dit met bijzondere aandacht voor de laagste inkomenscategorieën zodat deze van geen enkele zorg worden uitgesloten.

Binnen onze instelling ondersteunen wij het werken met vrijwilligers. Wij willen ook de ruimte creëren om zowel sociale tewerkstelling als de opleiding van stagiairs in de totale organisatie te integreren.
Wij streven tenslotte naar een goede verstandhouding tussen de bewoner, zijn familie en de instelling.

Visie

Onze visie bouwen wij op rond drie grote pijlers. Namelijk het WONEN, het LEVEN en het ZORGEN.
Zij worden ook weergegeven in mate van belangrijkheid.

Wonen

Bij de realisatie van het nieuwe WZC streefden wij ernaar om in samenspraak met alle betrokkenen een woon- en zorgcentrum uit te bouwen dat volgens de beschikbare middelen de hoogste kwaliteit kon bieden en zoveel mogelijk aan ieders verwachtingen kan voldoen.
Wij moeten daarom:

  • steeds de betrokkenen bevragen en informeren.
  • aandacht blijven hebben voor de privacy van de bewoner zoals hierboven beschreven.
  • aangepaste woon- en leefomgeving creëren voor onze zorgafhankelijke en dementerende ouderen.

Leven

Wij willen het leven binnen onze instelling zo aangenaam mogelijk maken voor de oudere en familieleden. Wij streven ernaar rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • Iedere medewerker binnen de instelling gaat vertrouwelijk om met de (verkregen) informatie - omtrent de bewoner en zijn familie.
  • Via de gebruikersraden kunnen zowel de bewoners als de familieleden inspraak hebben in de algemene werking en in de individuele hulp- en dienstverlening.
  • De oudere stellen wij centraal. Daarbij willen wij iedere functionaliteit die de oudere nog bezit stimuleren en hem/ haar de mogelijkheid bieden om zich te kunnen ontplooien binnen een aangepast activiteitenaanbod.
  • Om de sociale contacten van de bewoners te behouden, werken wij ook samen met het verenigingsleven van onze gemeente.
  • Rekening houdende met het open karakter van onze instelling, wordt de bewoner niet beperkt in het vrij ontvangen van bezoek.
  • Als laatste maar daarom niet in het minst belangrijk willen wij ook verder een gezonde en lekkere keuken aanbieden. Eten op zich is immers meer dan een primaire behoefte.
  • Het betreft een sociaal gebeuren. Iedere leef– en eetruimte is comfortabel ingericht volgens de verschillende noden van de ouderen

Zorgen

Wij proberen om onze bewoner zoveel mogelijk zijn/haar zelfwaardigheid te laten behouden en hem/haar te begeleiden zodat hij/zij zo lang mogelijk zelfredzaam blijft.
Vanuit onze ondersteunende rol proberen wij tijdig de problemen, zowel op fysisch als op emotioneel vlak bij de bewoner te erkennen.
Dit geldt evenzeer voor de emotionele reacties van de families.

Met het multidisciplinaire team wordt er dan ook overlegd welke zorgen er worden toegediend. Iedere discipline heeft een belangrijke taak binnen de totaalzorg.
Het is onze vaste overtuiging dat wij de takenlijst, te volgen bij ouderen, in welke fase die zich ook mogen bevinden, oneindig kunnen aanvullen en per bewoner kunnen bijsturen.

Het belangrijkste is dat wij samen met de bewoner en zijn directe familie een sfeer van vertrouwen kunnen creëren zodat de kwaliteit van zijn/haar leven op een waardig niveau kan blijven.

Hierbij willen wij ook verwijzen naar onze intentieverklaring palliatieve zorg.

Besluit

Samenvattend kunnen we stellen dat het OCMW, in het kader van de zorgstrategische planning, bijzondere aandacht wenst te besteden aan de thuiszorgondersteuning.
Binnen de residentiële opvang gaat bijzondere aandacht naar de integratie van de drie belangrijke thema’s inzake wonen, leven en zorgen voor ouderen vanuit een goed uitgewerkte “zorgondersteuning-op-maat-aanpak”.

In deze context voorziet het OCMW een afdeling voor 30 bewoners met dementie, verdeeld over 2 leefgroepen. De semivalide bewoners worden opgevangen op het eerste verdiep in 2 leefgroepen.

Naar top