Gemeenteraad

Gepubliceerd op maandag 23 september 2019 20 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 23 september 2019 om 20u

Openbaar
Algemeen beleid

1. Aktename ontslag gemeenteraadslid

Mobiliteit

2. Goedkeuren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Beukenlaan - Invoering woonerf

3. Goedkeuren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Eikenlaan - Invoering woonerf

Burgerzaken

4. Straatnaamgeving - Definitieve vaststelling weg verkaveling Leysafortstraat

Openbare werken

5. Rosalialaan - Goedkeuren verkoop grond, deel 1

6. Rosalialaan - Goedkeuren verkoop grond, deel 2

7. Fluvius - Voorstel overname Openbare Verlichting - Goedkeuring

Financiën

8. Zefier cvba - Goedkeuren kapitaalverhoging rekeningsector B (Portfineco)

9. Zefier cvba - Goedkeuren garantieverklaring strategische participaties

Leefmilieu

10. OV MIROM Roeselare - Verlenging bestaansduur - Goedkeuring

Cultuur

11. Projectvereniging BIE - Cultuurnota en Meerjarenbegroting - Goedkeuring

12. Samenwerkingsovereenkomst met Cultuurconnect vzw voor de basisinfrastructuur digitale bibliotheek - Goedkeuring

Sport

13. MIVOS - Goedkeuring rekening 2018 en kennisname jaarprogramma en begroting 2019

14. MIVOS - verlenging participatie

Toerisme

15. Westtoer - Goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020-2024

Vraagstelling

16. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement