Gemeenteraad

Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019 20 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 21 oktober 2019 om 20u

Openbaar
Algemeen beleid

1. Nazicht geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid

2. Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Mobiliteit

3. Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Vandenbussche: Princiepsbeslissing tot het uitwerken van een gemeentelijk beleidskader en actieplannen in het kader van het Decreet op de Gemeentewegen (3 mei 2019).

Financiën

4. Vaststellen lijst van toelagen voor het dienstjaar 2019

Cultuur

5. Bibliotheekraad Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - Aanduiding bijkomend lid

Intergemeentelijke Samenwerking
6. IMEWO - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen

7. De Watergroep - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen

8. MIROM - Algemene Vergadering op 7 november 2019 - Goedkeuren agendapunten

9. Infrax West - Algemene Vergadering in buitengewone zitting op maandag 9 december 2019 - Vaststellen mandaat van vertegenwoordiger en goedkeuren agendapunten

10. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Buitengewone Algemene Vergadering 10 december 2019 - Goedkeuren agendapunten

11. IMEWO - Algemene vergadering in buitengewone zitting van 11 december 2019 - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en goedkeuren agenda

Vraagstelling
12. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement