Vergadering Gemeenteraad

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022 14.30 u.
De Gemeenteraad komt bijeen op maandag 24 januari om 20u00 in OC De Schouw

Openbaar
Algemeen beleid

1. Nazicht geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid

2. Aktename ontslag gemeenteraadslid

Financiën

3. Gemeentebelastingen: Belasting op de inname van het openbaar domein door terrassen - Goedkeuring

Wonen

4. Woondienst - Goedkeuren samenwerkingsprotocol Wonen – Welzijn

Cultuur

5. Plaatselijk Openbare Bibliotheek - Goedkeuren aanpassing dienstreglement

Jeugd

6. Gemeentelijke spelotheek - Goedkeuren nieuw dienstreglement

Ruimtelijke ordening

7. Gemeentelijke Commissie van advies ruimtelijke ordening (GECORO) – Aanduiding nieuwe secretaris

Intergemeentelijke Samenwerking

8. IMEWO - Goedkeuren nieuwe voordracht van een kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West

Vraagstelling
9. Vraagstelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement