Privacyverklaring

1. Jouw privacy telt

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met je gegevens.

Het gemeentebestuur van Lichtervelde (Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde) is een lokale overheid. Meer informatie over de activiteiten van ons gemeentebestuur vind je op
https://www.lichtervelde.be.

Het gemeentebestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit. Je moet erop kunnen vertrouwen dat ons gemeentebestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het gemeentebestuur Lichtervelde een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?

Het gemeentebestuur Lichtervelde ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Binnen een gezond financieel kader en vanuit een duidelijke langetermijnvisie, willen we zorgen voor een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening voor alle inwoners en een efficiënte organisatie van het lokaal bestuur. Dit met als doel bij te dragen tot het welzijn van alle Lichterveldenaren en tot de duurzame ontwikkeling van onze gemeente.

3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend de verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het gemeentebestuur Lichtervelde persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

In alle andere gevallen zullen we jou vragen om jouw toestemming te geven voor het verwerken van jouw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

  • Het gebruik van cookies op de website
  • Verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s
  • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor je je inschrijft
  • Gebruik van contactgegevens voor gemeentelijke activiteiten waarvoor je je inschrijft

4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

  • Het bestuur vraagt rechtstreeks bij jou je persoonsgegevens op.
  • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
  • Het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van jouw aanvraag.

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur. Alle
medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het gemeentebestuur Lichtervelde kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

Het gemeentebestuur kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

Het gemeentebestuur Lichtervelde bewaart en verwerkt jouw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.

7. Bewaart het bestuur persoonsgegevens?

Het gemeentebestuur Lichtervelde bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

8. Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?

Het gemeentebestuur Lichtervelde treft gepaste administratieve, technische en fysieke
beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

9. Jouw rechten en keuzes

Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die het gemeentebestuur Lichtervelde over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.

Als je je recht van inzage uitoefent zal het bestuur je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

Je kunt je gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het gemeentebestuur over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je gegevens laten verwijderen.

Je kunt altijd vragen om gegevens die het gemeentebestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens. 

Ben je het niet eens met de manier waarop het gemeentebestuur Lichtervelde bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

Je kunt je verzetten tegen automatische profilering.

Het gemeentebestuur Lichtervelde maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (logaritmes).
Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij. Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het gemeentebestuur Lichtervelde hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.
De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van
toepassing is op alle gegevens.

10. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op
https://www.lichtervelde.be/privacy.  Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur je via zijn website of andere communicatiekanalen. 

Via deze link vindt u de privacyverklaring bij Mijn Burgerprofiel.

11. Hoe ons te contacteren?

Het gemeentebestuur Lichtervelde heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

Dhr. Lowie Van Hooreweder: lowie.vanhooreweder@c-smart.be

Indien je vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of
indien je jouw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over je bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Gemeentebestuur Lichtervelde
Marktplaats 2
8810 Lichtervelde
Tel.: 051/72 94 35
Email: algemeendirecteur@lichtervelde.be

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het gemeentebestuur Lichtervelde je identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. Je kunt ook daar een klacht indienen.

Naar top