Terrasvergunning - Inname openbaar domein

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet u als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Voorwaarden

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, onder meer:

  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)

  • drankvergunning

  • horecavergunning (indien van toepassing)

  • registratie/erkenning/toelating van het FAVV

  • objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)

 • Conformiteit met volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen

 • Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement.

Procedure

Je vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u het terras wilt plaatsen, inclusief:

  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte

  • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras

 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

Je kunt jouw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

De gemeente heeft de keuze tussen een vergunning van onbepaalde duur of bepaalde duur en kan de toelating altijd weer intrekken.

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Uitzonderingen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

 • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

 • Gemeentelijk terrasreglement

 • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

Toetsingskader tijdelijke winteroverkappingen

De huidige corona maatregelen hebben een zware impact op de lokale handelszaken. Ondertussen loopt het coronazomerterrasseizoen op zijn einde op 31 oktober 2020 en zorgen de weersomstandigheden ervoor dat buitenterrassen minder en minder kunnen gebruikt worden. In combinatie met een verlenging van het coronazomerterrasseizoen naar de winterperiode werd een toetsings-en aanvraagkader opgemaakt om al dan niet tijdelijke winteroverkappingen toe te laten, ook voor andere handelszaken.

Aanvraag tijdelijke overkapping

De ondernemer richt de aanvraag aan de dienst economie van de gemeente Lichtervelde, dit kan via een formulier op www.lichtervelde.be/winterterrassen-overkappingen 

De aanvraag kan gecombineerd worden met de vraag voor een verlenging van de periode van variabele terrassen en extra terrasruimte toegekend in de marge van de corona maatregelen. Bij de aanvraag vragen we volgende inhoudelijke informatie:

 • Welk terrasgedeelte (en oppervlakte) wil men overkappen? Voeg een schets bij (afstand tot rijweg, trottoir, …)
 • Hoe voorziet men de overkapping? Beschrijf hierbij maximaal het soort tent of constructie, kleur, stevigheid, open gedeeltes. (foto’s kunnen uw aanvraag ondersteunen)
 • Wilt u verwarming gebruiken?
 • Hoe wilt u ze inrichten zodat ze een gezellige en kwalitatieve indruk nalaten?

Let op, de al dan niet toekenning is uitzonderlijk voor de winter van 2020-2021 en geen verworven recht. De toekenning is tot 1 april 2021.

Lees zeker ook het toetsingskader waarin belangrijke voorwaarden opgenomen zijn.