Subsidie voor herbebossing en bebossing

Inhoud

Op de website van ANB vind je alle informatie over de nieuwe subsidieregelingen voor bebossing en herbebossing.

Als je een stuk grond bebost of herbebost en daarvoor inheemse boomsoorten gebruikt, krijg je van de overheid een subsidie. Die is bedoeld als stimulans om te kiezen voor boomsoorten die ecologisch het meest geschikt zijn.

Je kunt een subsidie krijgen voor

  • beplanting
  • bezaaiing of
  • natuurlijke bosverjonging. Met natuurlijke bosverjonging bedoelt men dat er spontaan of nadat je het terrein hebt voorbereid, een nieuwe generatie bomen of struiken groeit.

Voorwaarden

  • Je moet bepaalde inheemse boomsoorten gebruiken.
  • De oppervlakte die je beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare zijn.
  • Je bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als je de beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet je de subsidies terugstorten.
  • Je mag ook geen andere subsidie aanvragen voor de (her)bebossing van hetzelfde terrein.

Als je bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kan je deze subsidie niet krijgen.

Procedure

Het aanvraagformulier moet minstens drie maanden voor de aanvang van de beplanting ingediend worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin de percelen gelegen zijn.

Vooraleer je de subsidie krijgt, moeten verschillende instanties advies geven. Jij zelf moet in de meeste gevallen alleen zorgen voor een vergunning van de gemeente. De overige adviezen worden ingewonnen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Kostprijs

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de oppervlakte die je beplant en de gebruikte boomsoort.

Naar top