Toegankelijkheidsverklaring website

Verplicht inhoudseisen

Het Lokaal Bestuur Lichtervelde streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing de website van de gemeente Lichtervelde en het Sociaal Huis Lichtervelde.

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de eisen, omdat niet aan alle onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last

 • Transcripties van de audioverslagen van de gemeenteraad. Omwille van:
  1. de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of –organisatie;
  2. de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking;
  3. de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

De agenda en notulen van die vergaderingen zijn toegankelijke alternatieven. De vraagstelling wordt hier wel in transcriptie opgenomen.

 • Fysieke boekjes die we digitaal beschikbaar stellen.

Er kan via de diensten altijd een ‘leesbare’ pdf-versie gevraagd worden indien dit gewenst is.
De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk afbeeldingen aangepast te hebben.
 • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zal dit stelselmatig herbekeken worden.
 • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

 • Externe video’s die via onze website worden getoond worden niet door ons ondertiteld.

De ondertiteling zou wel via de externe aanbieder op de eigen externe website moeten voorzien zijn.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 december 2020. De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 3 december 2020.

Feedback en contactgegevens

Via de vragen en meldingspagina kan je de gemeente in kennis te stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud te vragen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt.
Als je problemen ondervindt met het gebruiken van de websites van het lokaal bestuur Lichtervelde, neem dan contact op met het lokaal bestuur Lichtervelde:

Per mail naar communicatie@lichtervelde.be
of
per brief:
Gemeente Lichtervelde
T.a.v. dienst Communicatie
Marktplaats 2
8810 Lichtervelde

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een verbetersuggestie, melding of klacht indienen.

Naar top